Målgrupper og indsatser

Når der på jobeffekter.dk aggregeres viden om jobeffekten gøres dette for indsats for en specifik målgruppe. For at få den beregnede jobeffekt og evidensniveauet for denne skal man derfor specificere en målgruppe og en indsats.

Målgruppe

Ved valg af målgruppe er den overordnede kategorisering "Arbejdsmarkedsparate ledige", og derudover findes en underopdeling af de arbejdsmarkedsparate ledige efter om de er hhv.

 1. Langtidsledige
 2. Med uddannelse
 3. Uden uddannelse

Vælges en underopdeling vises alene resultater, der er estimeret specifikt for denne målgruppe, hvilket vil sige, at der ikke inkluderes overordnede resultater for arbejdsmarkedsparate ledige Dette er også gældende den modsatte vej. Er et resultat eksempelvis estimeret for "Langtidsledige", inkluderes resultatet ikke ved aggregering af viden for "Arbejdsmarkedsparate ledige".

Aggregeringen af viden sker derved for det mest detaljerede niveau af målgruppen, der kendes, og et resultat for en delmålgruppe videreføres ikke til den samlede målgruppe. Samtidig videreføres resultater for den overordnede målgruppe ikke til de mere specifikke delmålgrupper

Indsatser

Ved valg af indsatser er der følgende overordnede kategoriseringer:

 1. Sanktioner
 2. Tidlig indsats og tidlig afklaring
 3. Generelle effekter
 4. Samtaler
 5. Ordinær uddannelse
 6. Ydelser
 7. Kurser, projekter og opkvalificering
 8. Virksomhedsrettede tilbud
 9. Øvrigt beskæftigelsesmæssig, undervisnings- social- og sundhedsmæssig støtte
 10. Kombinationsindsatser

Som for målgruppen gælder det, at der er underopdelinger for de fleste indsatser, hvis man er interesseret i at se den aggregerede viden om en mere specifik indsats. Vælges en af de overordnede kategoriseringer af indsatser, vises resultaterne for denne kategori og samtlige af de underkategorier, som indsatsen er opdelt efter. Aggregeringen af viden sker dog efter det mest detaljerede niveau af indsatsen, der kendes, og et resultat for en underkategorisering af indsatser videreføres ikke til den overordnede indsats. Omvendt videreføres resultater for den overordnede indsats ikke til de mere specifikke underkategoriseringer af indsatserne.

Køn

Man kan desuden tage stilling til, hvorvidt man ønsker at se effekten for:

 1. Mænd
 2. Kvinder
 3. Begge køn

Hvis man ikke angiver andet, vælges som standard studier for "Begge køn". Her vises alene resultater fra studier, der har estimeret effekten samlet for både mænd og kvinder. Er resultaterne fra studierne opgjort separat for hhv. mænd og kvinder, inkluderes de derfor ikke i den aggregerede viden for "Begge køn". Vælges effekten for "Mænd" inkluderes kun studier, hvor effekten er undersøgt specifikt for mænd. Der inkluderes derfor ikke studier, der har undersøgt effekten for en gruppe bestående af både mænd og kvinder. Ønsker man at se samtlige resultater for både mænd, kvinder og samlet for begge køn skal man sætte kryds i alle tre kategorier. Aggregeringen af effekten sker dog for hver kategori og ikke samlet.

Alder

Det samme er gældende ved valg af alder. Her kan vælges:

 1. Unge (under 30 år)
 2. Mellem (30-59 år)
 3. Seniorer (60 år og derover)
 4. Alle aldersgrupper.

Hvis man ikke angiver andet vælges som standard "Alle aldersgrupper", hvor der inkluderes studier, hvis resultater ikke er opgjort efter aldersgruppe. Er effekten af indsatsen estimeret for specifikke aldersgrupper og ikke samlet for alle, inkluderes studierne ikke ved aggregering af viden om effekten af indsatsen for "Alle aldersgrupper". Tilsvarende ved valg af "Unge" inkluderes alene studier, der specifikt har estimeret effekten for en målgruppe under 30 år. Ønsker man at se samtlige resultater for hver aldersgruppe og for alle aldersgrupper, skal man sætte kryds i alle fire kategorier. Aggregeringen af effekten sker dog for hver kategori og ikke samlet.